PDF 256.76 K - مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی

نجيب محفوظ (۱۹۱۱-۲۰۰۹) داستان نویس مصری برنده جایزه نوبل ۱۹۸۸م است. وی. توانست ... طه بدر؛ «رحلة في ثلاثية نجيب محفوظ» از نجيب سرور؛ «الرمزية في أدب نجيب.

PDF 256.76 K - مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی - الوثائق ذات الصلة

PDF 256.76 K - مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی

نجيب محفوظ (۱۹۱۱-۲۰۰۹) داستان نویس مصری برنده جایزه نوبل ۱۹۸۸م است. وی. توانست ... طه بدر؛ «رحلة في ثلاثية نجيب محفوظ» از نجيب سرور؛ «الرمزية في أدب نجيب.

PDF 732.73 K - مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی

ابراهیم این داستان را به «شهدي عطية شافعي»، مبارزی که در زندانهای عبدالناصر ... از میان زندانیان کمونیست داستان، شخصیت راوی، سعید و شهدی عطیه، برجسته تر از.

بسم الله الرحمن الرحيم - مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی

مصاحبة كلمة أخرى، وهذا التوقع يعني أن جزءا من معنى الكلمة الثانية أن تصاحب الكلمة. الأولى» (الدسوقي، ... (۱۹۹۹ م) للدكتور ابراهيم الدسوقي، تحدث الكاتب في هذه المقالة عن أنواع المصاحبات ... سورة البقرة نموذج» (۱۳۹۱ ش) للسيد حسين سيدي والهام أخلاقي.

5) و 4 )قرن وحکم در ادب خراسان نگاهی به امثال - مجله زبان و ادبیات عربی

یکی از مظاهر فرهنگ و تمدن و ادبیات هر کشور، امثال. وحکم،. ای. همان گفتار کوتاه و ... یم. درخشد . ما در این مهاله برآنیم تا امثال. وحکم. به. کاررفته. در آثـار متعـدد و کـم.

شمار2، بهار و تابستان 1383 - مجله زبان و ادبیات عربی - دانشگاه ...

اسلوآ آماری. سـبکی اسـ ، که بوزیمان آن را برای شناسایی و. مقا. یس. اۀ. سلوآ ... و کاشـانه جدا و با عمر ازدواج. یم ... )قراناً عربیاً( که در قالب صـد و چهارده سـوره و شـب هزار و اندی ... خـواص. نیز دیریاب می. گردد. شعر در دیدگاه. أدونیس. ،. فراتر از یک شرل گفتار یا یک ... هام هب. داجیا ب ــس ار نآ و هدومن هراــشا نآ جاونا و یراجنهارف مو. زاثم زا یخرب راذ هب و ...

اصل مقاله 661.5 K - پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی - دانشگاه ...

انتصارات الجيش تعزف ترانيم المجد» (بر آهنگ پیروزی ارتش، سرودهای عظمت ... منظور از تغییر بیان در اینجا، تغییر ساخت دستوری و تغییر واژه ها و تعابیر است؛ به.

برای دریافت فایل PDF کامل این شماره کلیک کنید - مجله زبان و ادبیات ...

عباس عرب. اعضاي. هيأت تحريريه: دكتر عباس اقبالی. ) دانشیار زبان و ادبیات عرب ... چننان با سرو سین ... ترجمه سین حسین سینی مشهن: دانشگاه مشهن ... invitation at the departure or separation in The Seven Labors of Rostam don't have ... Post code:.

ریتم چندزمانه در موسیقی ایرانی ـ عربی ـ ترکی

)تن و تنـننن( سخن بگوییم. بنابراین، به نظر می رسد ریتم شرقی یک ریتم. سبب ثقیل و زمان اول. ضربان ها تأمل بیشتری کنیم. این نکته ی. ِ. 1 به 2 میان کشش.

اصل مقاله 1.16 MB - فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات

موقع. یت. رسانه. ها. و روزنامه. نگاران را نسبت به. مقامات،. برا. ی. آشکارساز. ی. دق. یق. فعال. یت. های ... piktochart.com. هستند. نحوۀ ... در کشورهای عربی سرعت. داده و با. راه.

زبان و ادبیات دری

خط به این سو را دورۀ تاریخی نامیدند. در حیات حیوانات وضع به ... می گویند بوری یا جوال، در گذشته ها کیل برای پیمایش وزن حجم به کار می رفته. است. ابو المظفر ... که عاصی در اشکال مختلف شعری به آزمایش طبع خود همت گماشت و پیروزی ها. را نصیب خود ساخت. ... این زبان تا حد سرودن اشعار ناب، مرتبۀ مهمی را به دست آورد. اقبال سال های زیاد ...

عربی، زبان قرآن )1(

1. کتاب عربی پايۀ دهم در هشت درس تنظیم شده است. هر درس را می توان در سه جلسۀ آموزشی ... 60 سِتّـونَ. 7 سَ بْعَة. 17 سَ بْعَةَ عَشَ َ. 7م اَلسّ ابِعُ. 17م اَلسّ ابِعَ عَشَ َ. 70 سَ بْعونَ ... اِسْ تَخْرَجَ، اِعْتَرَفَ ، اِنْقَطَعَ و تَشَ کَّرَ؛ در کتاب های عربی متوسّ طۀ اوّل تا حدودی با چنين.

در عربی با - زبان پژوهی - دانشگاه الزهرا

.23. حردر ، طاهر ؛ امرر ، شعیه و. حسرن. مزلز . ) 1391. »(. اثربخشیی روش. تصیحرح نارسیاخزانی دییزی بیر. عمیکرد خزاندن کزدکان نارساخزان .« روان. شناسی کاربرد.

عربی،زبان قرآن )3( - پایگاه کتاب های درسی

نام کتاب: راهنمای معلّم عربی، زبان قرآن )3( ـ پایۀ دوازدهم دورۀ دوم متوسطه ـ 112380. پدیدآورنده: ... پخش فایل صوتی در دو مرحله )در مرحلۀ نخست، کتاب بسته است و در مرحلۀ دوم باز( اين كار جهت. تقویت مهارت ... )مضافٌ إليه، مجرور( فِراخِـهِ مِنَ الْمَوْتِ يَطيـرُ بَغْتَـةً.

505 ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﻧﻘﺎل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان - انجمن ترويج زبان و ادب فارسي

ﺳﭙﺲ در ﻣﮑﺘﺐ وداﻧﺘـﺎي ﻋـﺎري از ﺛﻨﻮﯾـﺖ ﻫﻨـﺪ، ﻧﯿـﺮوي ﺧﻼﻗـﻪ و. اﺳﺘﺘﺎر. »ﻣﺎﯾﺎ« ... ﻗﺪ و ﻗﺎﻣﺖ رﺳﺘﻢ را ا دل زﻣﯿﻦ ﺑﺮ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮ ﺑﺎﻻي ﺳﺮ ﺑﺮده و ﺑﺮ زﻣﯿﻦ زد و ﺑﺮ روي ﺳﯿﻨﻪ اش ﻧﺸﺴﺖ و ﺧﻨﺠﺮ از ﻏﻼف ﮐﺸﯿﺪه،. ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮ ...

نـقـد زبـان و ادبـيـات خـارجـی - نقد زبان و ادبیات خارجی

این داستان را آناتول فرانس، نویسنده برجسته اواخر قرن. نوزدهم و اوایل ... این گونه وصف می شود: "با مرگ آناتول فرانس 3به زبان و ادبيات فرانسه کرد از زبانِ. را در سن 49 ...

واکاوی معناشناختی عقل در زبان عربی و قرآن کریم با تکیه بر آراء ...

واژة ﻋﻘﻞ وﻣﺸﺘﻘﺎت آن در زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ، ﭘﯿﺶ از ﻧﺰول ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺑﺮ ﻣﻔﺎهﯿﻤﯽ ﺧﺎص دﻻﻟﺖ ﻣﯽ ... ﯾﻮﻧﺲ. ﻭ یﺠﻌﻞُ ﺍﻟﺮﺟْﺲَ ﻋﻠـﯽ ﺍﻟـﺬیﻦ. ﻻیﻌﻘﻠﻮﻥ. » ﺷﯿﺦ ﻃﻮﺳﯽ ﻣﯽ. ﮔ. ﻮﯾﺪ. : ﺑﺮﺧﯽ درﺑﺎره دﻋﻮت ﭘﺮوردﮔﺎر و اﻣﺮ و ﻧﻬﯽ او ...

تحلیل روان کاوانه داستان »دو برادر - دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی

سماور. را آتش می کرد و قوطی سیگار و پاکت تخمه را مقابل خود می گذاشت. خودش را تو پتو می ... راوی در مورد برادر بزرگ می گوید: »سماور را آتش می کرد. ... قصه نویسی 3.

Page 1 الدرس الأول اللغة العربية زبان عربی ه ه ه ه - احمد نزد دروازه مکتب ...

لا . .. التدريب الشاد: حدد الخوف المشددة مع تركة الفتحة والضمة فيما يأتي: العربية - الف - أحدث - ... الدرس. الثاني. ( یاسر. خانواده یاسر. سلم - از جانب خداوند متعال به. پیامبری ... تكذب . التدريب الشاب: حول الجمل المبة الآتية إلى الجمل المنفية كما في المثال:.

اصل مقاله 4.83 MB - مجله مطالعات ایرانی - دانشگاه شهید باهنر کرمان

499. ه. ، و به رغم انتخاب سلیمان بن چغری. بیگ به جای. وی، شورش برخی امیران به ... ناروتو. ي. نا. رد. مماوها. *. رتکد. ليواب تملا مفيطل. 9. هديکچ. هترررسجرب زا همانهاررش.

Page 1 دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشی زبان های خارجی پایان ...

های ترجمه ی مطرح شده در پژوهش، هر کدام از بروشورهای فارسی با بروشورهای ... همراه کاترینا رایس" نظریه مربوطه را در اثر یافته های نظریه جامع ترجمه چاپ سال 1984 معرفی ...

کورس کریم پسندی شهرام احمدی چکیده استاد یار گروه زبان و ادبیات ...

نگاهی است به واکاوی مفهوم لذّت جاه طلبی در آثار و افکار مولوی، و سیری است در اشارات. تأمّل برانگیز ... بی های دنیوی و خواجگی آن را، هم مانند بازی با آتش می داند که بازی.

تکنیک دلفی: ابزاری در تحقیق - مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی

ي ﻛﺴﺐ داﻧﺶ ﮔﺮوﻫﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده،. ﺗﻜﻨﻴﻚ. دﻟﻔﻲ اﺳﺖ. ) 1(. ﻛﻪ. ﻓﺮاﻳﻨﺪ. ي داراي ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺮاي. ﭘﻴﺶ. ﺑﻴﻨﻲ. و ﻛﻤـﻚ ﺑـﻪ. ﺗﺼﻤﻴﻢ. ﮔﻴﺮي. در ﻃﻲ راﻧﺪﻫﺎي ﭘﻴﻤﺎﻳﺸﻲ، ﺟﻤـﻊ. آوري. اﻃﻼﻋـﺎت و در. ﻧﻬﺎﻳﺖ. ،. اﺟﻤﺎع ﮔﺮوﻫﻲ اﺳﺖ.

نماد نور در ادبیات صوفیه - مجله مطالعات عرفانی

ﻣﺮﺍﺗـﺐ ﭼﻬﺎﺭﮔﺎﻧـﺔ ﻋﻘـﻞ ﺭﺍ ﺑـﺎ ﺁﻳـﺔ ﻧـﻮﺭ ﺗﻄﺒﻴـﻖ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ. ﺗﺸﺮﻳﺢ. ﻛﺮ. ﺩﻩ ﺍﺳﺖ. «: ﺟﻤﻌﻲ ﺍﻳﻦ ﻧﻴﺮﻭ ﺭﺍ ﻋﻘﻞ ﻫﻴـﻮﻻﻧﻲ ﻧﺎﻣﻴـ. ﺪﻩ. ﺍﻧـﺪ ﻭ ﺁﻥ. « ﻣﺸـﻜﺎﺕ. » ﺍﺳـﺖ؛. ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﻌﻘﻮﻻﺕ ﺩﻭﻡ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﺍﺳـﺖ ﺩﺭ ﺻـﻮﺭﺗﻲ ﻛـﻪ ﻧـﺎﺗﻮﺍﻥ ﺑﺎﺷـﺪ، ...

اتابک عالءالدين و اتابک اکاو ايگاه خوا م و الدين ... - مجله مطالعات ایرانی

اکاو ايگاه خوا م. اتابک عالءالدين و اتابک. قطم. الدين ميمد در کرمانِ گرشتم و حال. *. دکتر. مشید روستا. 9. چکیده. همزمرران بررا حاکمیررت. سررالجق. ة. کرمرران ). 385.

2 از نمایشگاه تا نمایشگاه 20 زبان و ادبیات 26 ... - انتشارات ققنوس

در بخشی از كتاب می خوانيم: »ساية درخت جان گرفته،. روزهای اول تا ... نوشتة سِر جان ملكم، كه در دورة نماهايی از ايران نگاشته اند. تاكنون سه ... گرانت پوک ـ داينا نيوئل.

بررسی پیشینه ترجمه از زبان فارسی به زبان اردو - سیویلیکا

ﻋﻠﻲ ﻛﺎﻭﺳﻲ ﻧﮋﺍﺩ - ﮔﺮﻭﻩ ﺯﺑﺎﻥ ﻭ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﺍﺭﺩﻭ،ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﺯﺑﺎﻧﻬﺎ ﻭ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﺧﺎﺭﺟﻴ،ﺪﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ... ﮐﻠﻤﺎﺕ ﮐﻠﯿﺪﯼ: ﺗﺮﺟﻤﻬ،ﺘﺮﺟﻤﻪ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﺑﻪ ﺍﺭﺩﻭ،ﻓﻮﺭﺕ ﻭﯾﻠﯿﺎﻡ ﮐﺎﻟﺠ،ﺂﺛﺎﺭ ﻭ ﺗﺼﺎﻧﯿﻒ ﻓﺎﺭﺳﯽ. ﻟﯿﻨﮏ ﺛﺎﺑﺖ ﺛﺒﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺩﺭ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﺳﯿﻮﯾﻠﯿﮑﺎ:.

كنترل مجله - مجله کنترل - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

طراحی استراتژی کنترل بهینه آنالین برای اتوبوس هیبرید هیدرولیک. محمدرضا حائری يزدی ... یند ارسال مقاله. مقاالت قابل چاپ در مجله شامل مقاالت کامل پژوهشی، مقاالت کوتاه ... efficient classical system identification method is implemented. Then, by ... اي ﺑﯿﻦ ﮐﻮرس. روﯾﺖ. ﮔﺮ و ﺳﻤﺖ ﻫﺪف در ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻬﯿﻨﻪ اراﺋﻪ ﻣﯽ. دﻫﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ. راﺑﻄﻪ. Hammel. راﺑﻄﻪ.

زبان های کاربرد تکنولوژی در آموزش و پژوهش آموزش زبان به کمک ...

ید. بزرگترین مشکل ترجمه گوگل در زبان فارسی ورودی نا صحیحی است که. کاربران به مترجم گوگل می دهند. چون متن از فایل پی دی اف کپی و به داخل مترجم گوگل درج می ...

مجله هفته شماره 240 - مجله هفته مونترال

5 آوريل 2013 ... ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮﻳﻠﻴﻦ ﻣﻨﺴﻮﻥ، ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥِ ﺟﻨﺠﺎﻟﻰ ﺗﺮﻳﻦ ﻭ ﺑﺤﺚ ﺍﻧﮕﻴﺰ ﺗﺮﻳﻦ. ﻣﻮﺯﻳﺴﻴﻦ ﻫﺎﻯ ﺩﻫﻪ 90 ﺟﺎﻳﮕﺎﻩِ ﻭﻳﮋﻩ ﺩﺍﺭﺩ. ﺍﺣﺘﻤﺎﻻ ... 1635, rue Sherbrooke West,. Bureau/Suite 400. Montreal ...

مجله هفته شماره 257 - مجله هفته مونترال

8 آگوست 2013 ... ﺟﺎﻥ ﺑﺮﺩ ﻭﺯﯾﺮ ﺧﺎﺭﺟﻪ ﮐﺎﻧﺎﺩﺍ ﺭﻭﺯ ﺟﻤﻌﻪ ﺍﺯ. ﺩﯾﭙﻠﻤﺎﺕ ﻫﺎ ﻭ ... »داینا 101« نام دارد و تدریس آن از ماه. سپتامبر سال ... جوالی بر اثر شلیک گلوله پلیس جان خود را از دست.

مجله هفته شماره 396 - مجله هفته مونترال

2 جولای 2016 ... بابایی میللی وارلیغینا اینانیر، میللی مدنیتیندن ایلهام. آالراق بئله یازیر: ... دیگر قادر به فهم برخی از حوزه های واقعیت که برای. مومنین اساسی بود، ...

مجله هفته شماره 270 - مجله هفته مونترال

17 نوامبر 2013 ... طرح بحث مخالفت با مجازات اعدام در ایران. ما می خواهیم به مسئولیت فردی خود عمل کنیم. گفت وگوی هفته با محمد نوریزاد. دکتر ملکی و نوریزاد، دو ندای ...

هندسه مشترک در باغ و فرش ایرانی - نگارینه

4 جولای 2015 ... ایرانی است که ازجمله آن ها هنر باغ سازی و فرش بافی ایرانی می باشد. هندسه نیز از دیرباز در هنر و معماری سرزمین ایران. کاربردهای فراوانی داشته است.

عربی

أهلا و سهلا. E}. و. و. و. يبتير العام الدراسي الجديد. يذهب الطلاب و الطالبات إلى المدرسة بقرح؛. هم يحملون تحقاتهم؛ الشوارع مملوءة بالبني و البنات. يبتئ فضل الدراسي و.

دكتر جمشید ایرانی - Persian Heritage

به این نكته اعتراف كرد كه در ساخت »ویندوز«، از محمد بن موسی خوارزمی،. ریاضیدان ... نیز در این كار سترگ الگوهایی از ... خود را برای عموم بیان كند )10 آوریل 2004(.

ﺷﻌﺮ - نقد ادب معاصر عربی

ﻧﻘﺪ ادب ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻋﺮ. ﺑﯽ. ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر. : ﻃﻨﺰ و ﺳﺨﺮﯾﻪ در ادب ﮐﻼﺳﯿﮏ ﻋﺮب ﺑﺎ ﭼﻬﺮه. ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺼﯽ ﻫﻤﭽﻮن؛. ﻋﺒﯿﺪ. ﺑﻦ. اﺑـﺮص،. زﻫﯿﺮ. اﺑﻦ. ﯽاﺑ. ﺳـﻠﻤﯽ، اﻋﺸـﯽ. ،. ﻋﺒـﺪﯾﻐﻮث. ،. ﺣﺴ ـﺎن ﺑـﻦ ﺛﺎﺑـﺖ. ،. ﺟـﺎﺣﻆ،. ﺑﺸـﺎر. ﺑـﻦ. ﺑـﺮد.