å î[email protected]‹ î Ûaë@ðŒb ̾[email protected]ò ibn× @I @âb “ç@åia [email protected] @‹ jÛa ...

The writing of The Biography of prophet ... وﻣﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﺬاآﺮة ﻣﻘﺎم اﻟﻜﺘﺎب، ﻟﻤﺎ ﻳﺤﻔﻈﻪ اﻟﻨﺎس وﻳﺘﺪاوﻟﻮﻧﻪ ﺟﻴﻼً ﺑﻌﺪ ﺟﻴﻞ ... اﺧﺘﻠﻔﺖ اﻟﻤﺼﺎدر ﻓﻲ ذآﺮ ﺳﻨﺔ وﻓﺎة اﺑﻦ هﺸﺎم ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻴﺮة اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ، ﻓﻤﻨﻬﻢ. ﻣﻦ ذآﺮ وﻓﺎﺗﻪ ﻓ.

å î[email protected]‹ î Ûaë@ðŒb ̾[email protected]ò ibn× @I @âb “ç@åia [email protected] @‹ jÛa ... - الوثائق ذات الصلة