نام های ایرانشهری

است و گویا نام دختر داریوش یکم، اردشیر. دوم، همسر ... به گفته ی پیرنیا، نام دختر آسـتیاک، پادشـاه. مـاد، و همسـر ... )اسم آلت( و بن کنون گمان شده است، برابر. با نیرو که ...

نام های ایرانشهری - الوثائق ذات الصلة

نام های ایرانشهری

است و گویا نام دختر داریوش یکم، اردشیر. دوم، همسر ... به گفته ی پیرنیا، نام دختر آسـتیاک، پادشـاه. مـاد، و همسـر ... )اسم آلت( و بن کنون گمان شده است، برابر. با نیرو که ...