بررسی اختلالات کروموزومی ساب تلومریک در تعدادی از بیماران ایرانی ...

ﺑﺮرﺳﻲ اﺧﺘﻼﻻت ﻛﺮوﻣﻮزوﻣﻲ ﺳﺎب ﺗﻠﻮﻣﺮ. ﻳﻚ. در ﺗﻌﺪادي از ﺑﻴﻤﺎران ... در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﻴﺒﺮﻳﺪاﺳﻴﻮن ﻓﻠﻮرﺳﺎﻧﺲ درﻣﺤﻞ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري ﻫﺎي ﺳﺎب ... 6-Knight SJL, Flint T (2000). Perfect ...

بررسی اختلالات کروموزومی ساب تلومریک در تعدادی از بیماران ایرانی ... - الوثائق ذات الصلة

بررسی اختلالات کروموزومی ساب تلومریک در تعدادی از بیماران ایرانی ...

ﺑﺮرﺳﻲ اﺧﺘﻼﻻت ﻛﺮوﻣﻮزوﻣﻲ ﺳﺎب ﺗﻠﻮﻣﺮ. ﻳﻚ. در ﺗﻌﺪادي از ﺑﻴﻤﺎران ... در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﻴﺒﺮﻳﺪاﺳﻴﻮن ﻓﻠﻮرﺳﺎﻧﺲ درﻣﺤﻞ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري ﻫﺎي ﺳﺎب ... 6-Knight SJL, Flint T (2000). Perfect ...

بررسی ویژگی‌‌های ریخت‌شناسی دانه‌‌های گرده و گل‌آذین درختان نر تعدادی ...

ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯽ. ﻫﺎي. رﯾﺨﺖ. ﺷﻨﺎﺳﯽ. داﻧﻪ. ﻫﺎي ﮔﺮده و. ﮔﻞ. آذﯾﻦ. درﺧﺘﺎن ﻧﺮ. ﺗﻌﺪادي. از رﻗﻢ. ﻫﺎي ﺧﺮﻣﺎ ... اﻧﺘﯿﻦ. 6. ) و ﭘﻮﺳﺘﻪ داﻧﻪ ﮔﺮده. 7. دﯾﻮاره. ﺑﯿﺮوﻧﯽ داﻧﻪ. ﮔﺮده ﺑﻪ. ﺻﻮرت ﭼﻨﺪ ﻻﯾﻪ و داراي. ﺗﺰﺋﯿﻦ. ﻫﺎي. وﯾﮋه اﺳﺖ ﮐﻪ ...

بررسی فراوانی یافته‌های غیرطبیعی عکس ریه در بیماران مبتلا به سل ...

18 آگوست 2019 ... )8/11 (%. ﻟﻮب ﻓﻮﻗـﺎﻧﻲ داراي ﺑـﻴﺶ. ﺗـﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧـﻲ ﺑـﻮده. اﺳﺖ . ﺟﺪول ﺷﻤﺎره. -1. اﻧﻮاع ﻳﺎﻓﺘﻪ. ﻫﺎي ﻋﻜﺲ ﺳﺎده رﻳﻪ در ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ. ﺳﻞ رﻳﻮي. ﻳﺎ. ﻓﺘﻪ ﻋﻜﺲ ﺳﺎده رﻳﻪ. ﻓﺮاواﻧﻲ. ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ.

بررسی تأثیر لیزر الکساندریت برروی بیماران با سندرم پلی ...

لیزر درمانی و بعد از هر بار درمان عکس گرفته شد و در منطقة مشخص شدۀ چانه قبل و بعد از انجام. درمان با ... مشاهده گر به طور جداگانه شمارش گردید و همبستگی بین شمارش موها.

بررسی نحوه ارائه مراقبتهای پرستاری از بیماران تحت تهویه دهنده های ...

تشليف. 33.3. 64.6. 1. I Series1. نشوان اشعار (1) - نمودار فراوانی نسبی واحدهای مورد پژوهش بر حسب امتیازات. کسب شده در رابطه با تنظیم و استفاده از دستگاه تهویه ...

بررسی ارتباط بیماران سرطان با پرستاران در بیمارستان امام خمینی ارومی

عبل اٍل، ؽوبرُ اٍل، سهغتبى. 1382. چكيده. مقدمه. : ثيوبري عزعبى كِ تبريخ آى ثب تبريخ عت آغبس ؽذُ اعت، ّز عبلِ ػذُ ثي ؽوبري را ثِ كبم هزگ هي كؾبًذ ايي ثيوبري.

بررسی اثر مونسون بر تنوع و تراکم کفزیان در سواحل ایرانی دریای مکران

16 نوامبر 2016 ... اﺟﻼﻟﻲ ﺧﺎﻧﻘﺎه و ﻫﻤﻜﺎران / ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﻣﻮﻧﺴﻮن ﺑﺮ ﺗﻨﻮع و ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻔﺰﻳﺎن در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﻣﻜﺮان. 88 . 1. ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﻣﺎﻛﺮوﻓﻮﻧﺎ، در ﺑﻮم. ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ. ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ، از اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي در. ﭼﺮﺧﻪ ﻣﻮاد ...

مقایسهٔ‌ علائم اختلالات اضطرابی در کودکان مبتلا به ناتوانی‌های یادگ

Received: 2016 March 14; Accepted 2016 April 5. ... عالئم اختالالت اضطرابی در کودکان مبتال به ناتوانی ... نفر کودک مبتال به ناتوانی یادگیری با روش نمونه.

اختلالات عملکرد تیروئید و آنتی‌بادی‌های ضد تیروئید در مبتلایان به وی

ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪ . ﻳﺎﻓﺘﻪ. :ﻫﺎ ... ﺟﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧـﻮن ﻧﺎﺷـﺘﺎ ﺟﻬـﺖ اﻧﺠـﺎم آزﻣﺎﻳـﺸﺎت. TSH. ،. Anti-. TPO. (. آﻧﺘﻲ. ﺑﺎدي ﺿﺪ ﭘﺮاﻛـﺴﻴﺪاز. ، ) ... Akhyani M, Mahmoud-Robati R. Anti-thyroid peroxidase.

ارزیابی وضعیت تغذیه‌ای بیماران بزرگسال بستری شده در بخش‌های ...

گزٍُ تغذیِ،. داًؾکذُ. پیزاپشؽکی،. داًؾگبُ. فلَم. پشؽکی. خٌذی. ؽبپَر. اَّاس،. اَّاس،. ایزاى. تَسعِ پزستاری در سالهت. /. دٍرُ. ًْ. /ن. ضوارُ. /1. بْار ٍ تابستاى. 1317. سهیٌِ ٍ ّذف: عَء.

تأثیر برنامه آشناسازی بر متغیرهای همودینامیک در بیماران تحت ...

ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻓﺸﺎر ﺳﻴﺴﺘﻮﻟﻴﻚ ﺑﻄﻦ ﭼﭗ در ﮔﺮوه آزﻣﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷـﺎﻫﺪ ﭘـﺎﻳﻴﻦ. ﺗـﺮ ﺑـﻮده. اﺳﺖ ... ﻓـﺸﺎر دﻳﺎﺳـﺘﻮﻟﻴﻚ آﺋـﻮرت ... 24 - Monahan F, Sands JK, Neighbors M, Marek JF, Green CJ.

تأثیراقدامات پرستاری در پیشگیری از حالات تهاجمی بیماران تحت نظر ...

پشخبؿهگشی ٍ خـهًَت،. ًتیجِ اًجبؿتِ ؿذى تؼبهل هؼیَة اًهشطی صًهذگی. ٍههش. ًٍبکبهیْبی هشثَ ثِ رى هی ثبؿذ کِ تؼبدل. ثیي. تکبًهِ. ّهب. ٍکٌتهشل دسًٍهی فهشد. سا دس ّهن ههی ؿهکٌذ ...

بسته جامع خدمات درمانی در بیماران تاالسمی

شده است Thalassa به معني دریا و emia به معني خون یعني یک. بیماري خوني که از اطراف دریا برمي خیزد. ... Mild Hypochromia. Microcytosis .Hb. A2. ↓. Mild Anemia.

سبک زندگی بیماران مبتلا به پرفشاری خون در مراکز بهداشتی درمانی ...

موفقیــت بــراي کنتــرل فشــار خــون در آمریــکا تنهــا 27. درصـد بـوده و در انگلسـتان، ... N Engl Jmed . Monahan F, Sands JK, Neighbors M, Marek JF, Green CJ.

مقایسه کیفیت زندگی بیماران بالای 50 سال مروارید در استان چهارمحال و ...

ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ آب ﻣﺮوارﯾﺪ ﭘﺮدا. ﺧﺘﯿﻢ . ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ. : ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري ... ﺑﻮد ﮐﻪ در د. و ﻣﻘﻄﻊ ﻗﺒﻞ از ﻋﻤﻞ و ﺳﻪ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻞ. ﺟﺮاﺣﯽ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪ . داده ﻫﺎ در ﻧﺮم اﻓﺰار. SPSS vol.16.

تحلیل شرایط بیماران در آستانه‌ی مرگ، مراقبت‌های پایان حیات و اطرافیا

ﻗﺮﺁﻥ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ. ﻱ. ﺳﮑﺮﺍﺕ ﻣﺮﮒ. ﻴﭼﻨ. ﻣﻲﻦ. ﺪﻳﻓﺮﻣﺎ. : ﻭ ﺟﺎﺀﺕ ﺳﮑﺮﻩ ﺍﻟﻤﻮﺕ ﺑﺎﻟﺤﻖ ﺫﻟﮏ ﻣﺎ ﮐﻨﺖ. ﻣﻨﻪ ﺗﺤ. ﺪﻴ. [. ﻭ ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ﺳﮑﺮﺍﺕ ... ﻗﺮﺁﻥ ﻣﺠﻴﺪ، ﺁﻳﺎﺕ ﺳﻮﺭﻩ. ﻱ. ﻗﻴﺎﻣﺖ ... ﻗﺮﺁﻥ ﻣﺠﻴﺪ، ﺳﻮﺭﻩ. ﻱ ... 1- Perkins HS, Cortez JD, Hazuda HP. Cultural ... 30- Jacobowski NL, Girard TD, Mulder JA,. Ely EW.

راه اندازي1200 مرکز تخصصي درماني جدید براي بیماران ... - روزنامه اطلاعات

4 روز پیش ... راه اندازي1200 مركز تخصصي درماني جديد براي بيماران مبتال به كرونا. دكتر روحانی: ... سكه طال طرح جديد )به وزن 8/13 گرم( ... راو4 ﻣﺪل2017 ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺗﻮر.

هندسه مشترک در باغ و فرش ایرانی - نگارینه

4 جولای 2015 ... ایرانی است که ازجمله آن ها هنر باغ سازی و فرش بافی ایرانی می باشد. هندسه نیز از دیرباز در هنر و معماری سرزمین ایران. کاربردهای فراوانی داشته است.

دكتر جمشید ایرانی - Persian Heritage

به این نكته اعتراف كرد كه در ساخت »ویندوز«، از محمد بن موسی خوارزمی،. ریاضیدان ... نیز در این كار سترگ الگوهایی از ... خود را برای عموم بیان كند )10 آوریل 2004(.

ریتم چندزمانه در موسیقی ایرانی ـ عربی ـ ترکی

)تن و تنـننن( سخن بگوییم. بنابراین، به نظر می رسد ریتم شرقی یک ریتم. سبب ثقیل و زمان اول. ضربان ها تأمل بیشتری کنیم. این نکته ی. ِ. 1 به 2 میان کشش.

اسفند 94 و فروردین 95 خورشید ی سالم ایرانی )ماهن

31 اکتبر 2016 ... ﺑــﺎ ﺍﺧﺘﺼــﺎﺹ ﺩﻭ ﺍﺗــﺎﻕ ﺟﻬﺖ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻫــﺎﻯ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﻭ. ﻓــﻮﻕ ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ، ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻯ ... به همکاری مصر و چند کشور دیگر اشاره کرد. او از ذکر ... در جایگاه رفیع خود بنش انیم و بازتعلیمِ این اصول را به ... ک ه بتواند به یک ش خصیت منس جم. دس ت ...

مرك - انتشارات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

مايكل تودارو در جلد او كراب. » ... وبا تمام توان اموا بيت الما را كه سهم بيو زنان و يريمان بود چنان گرگ گرسنه اي كه بز زخمي با استرخوان شكستره اي را متي ربايتد بت.

PDF 732.73 K - مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی

ابراهیم این داستان را به «شهدي عطية شافعي»، مبارزی که در زندانهای عبدالناصر ... از میان زندانیان کمونیست داستان، شخصیت راوی، سعید و شهدی عطیه، برجسته تر از.

PDF 256.76 K - مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی

نجيب محفوظ (۱۹۱۱-۲۰۰۹) داستان نویس مصری برنده جایزه نوبل ۱۹۸۸م است. وی. توانست ... طه بدر؛ «رحلة في ثلاثية نجيب محفوظ» از نجيب سرور؛ «الرمزية في أدب نجيب.

اصل مقاله 1.16 MB - فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات

موقع. یت. رسانه. ها. و روزنامه. نگاران را نسبت به. مقامات،. برا. ی. آشکارساز. ی. دق. یق. فعال. یت. های ... piktochart.com. هستند. نحوۀ ... در کشورهای عربی سرعت. داده و با. راه.

ﺗﺠﺪﯾﺪﺣﯿﺎت ﮔﺮاﯾﻰ و ﻣﻌﻤﺎري ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان در ﺳﺎل ﻫﺎى ﭘﺲ از - مطالعات شهر ایرانی ...

ﺗﺠﺪﯾﺪﺣﯿﺎت ﮔﺮاﯾــﻰ در ﻣﻌﻤــﺎرى ﻣﻌﺎﺻــﺮ اﯾﺮان اﺳــﺖ. ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ. ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎى ﭘﯿﺶ روى اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: 1ـ آﯾﺎ ﻣﻰ ﺗﻮان ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎى ﺗﺠﺪﯾﺪﺣﯿﺎت ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ را ﯾﮑﻰ از ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎى. اﺻﻠﻰ در ﻣﻌﻤﺎري ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزى ...

گونه‌شناسی الگوی چهارصفه در معماری ایرانی و سیر تحول آن

بنا را در تقسیم نُه بخشی نمایش می دهند که با الگوی »نُه گنبد درونگرا« در تَباین هستند. واژه های کلیدی: معماری ایرانی، چهارصفه، چهارچفته و چهار ایوان.

اصل مقاله 4.83 MB - مجله مطالعات ایرانی - دانشگاه شهید باهنر کرمان

499. ه. ، و به رغم انتخاب سلیمان بن چغری. بیگ به جای. وی، شورش برخی امیران به ... ناروتو. ي. نا. رد. مماوها. *. رتکد. ليواب تملا مفيطل. 9. هديکچ. هترررسجرب زا همانهاررش.

همسایه« ی ایرانی در جشنواره فیلم مونترال گفت وگوی هفتــــــه با کارگ

21 آگوست 2010 ... صفحه 19 »همسایه« ی ایرانی در جشنواره فیلم مونترال / آتوسا. اخوان. صفحه 20 گفت وگوی هفتــــــــه با کارگردان »همسایه«، نغمه. شیرخان / آتوسا اخوان.

ترنم های آوایی در آواز ایرانی: مطالعه ی موردیِ درآمدِ دستگاه چهارگاه*

هدفِ اين مقاله شناسايی برخی از قانون مندی های حاكم بر ترنم های آوايی. است كه بر پايه ی 12 آوانگاری از اجراهای اساتيد موسيقی آوازی ايران و بررسی گونه های تحريری موجود ...

ایرانی شهرهای تاریخی بافت در مدرنیته پژواک - اداره بازآفرینی محلات ...

جکسن. اذعان. گش. ته. ستتبکی. دانستتت. که. در. »... تمدن. مختلط. آن. ،. شتتر. و. غرب. به. هم. آمیخته. اند. و. در. این ... آرامگاه بی بی دختران(. * احیای عملکردی بافت.

تکنیک دلفی: ابزاری در تحقیق - مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی

ي ﻛﺴﺐ داﻧﺶ ﮔﺮوﻫﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده،. ﺗﻜﻨﻴﻚ. دﻟﻔﻲ اﺳﺖ. ) 1(. ﻛﻪ. ﻓﺮاﻳﻨﺪ. ي داراي ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺮاي. ﭘﻴﺶ. ﺑﻴﻨﻲ. و ﻛﻤـﻚ ﺑـﻪ. ﺗﺼﻤﻴﻢ. ﮔﻴﺮي. در ﻃﻲ راﻧﺪﻫﺎي ﭘﻴﻤﺎﻳﺸﻲ، ﺟﻤـﻊ. آوري. اﻃﻼﻋـﺎت و در. ﻧﻬﺎﻳﺖ. ،. اﺟﻤﺎع ﮔﺮوﻫﻲ اﺳﺖ.

بسم الله الرحمن الرحيم - مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی

مصاحبة كلمة أخرى، وهذا التوقع يعني أن جزءا من معنى الكلمة الثانية أن تصاحب الكلمة. الأولى» (الدسوقي، ... (۱۹۹۹ م) للدكتور ابراهيم الدسوقي، تحدث الكاتب في هذه المقالة عن أنواع المصاحبات ... سورة البقرة نموذج» (۱۳۹۱ ش) للسيد حسين سيدي والهام أخلاقي.

پيشرفت الگوي پاهی - انتشارات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

اي كشور و تحليل تاريخی تحوالت ايران تهيه شده اسرت. اين پي. نويس فقط در جريان تعامالت فکري اصحاب. نظر است كه به نصراب الزم بره لحرات اتقران. اسالمی و علمی و ...

مادر « نگاهی به فیلم داستان ایرانی و خارجی » ها ... - مرکز دانلود کتاب سبز

از بن. ی. انگذاران. انتشارات. Verlag der Autoren. شد . در. 1973. انجم. ن. GVA. را. در. گراس با تنی چند از ... مزاد خود روانشناسی. بوده و هم. زمان با رشد ... ب ،دعجم. ین. ی. ون. کت. ی. و هب و ،لااب هب ور و ز. ی. بس نآ هژ. یل. ها. ی. نآ و .خاتسگ. ا تقو. ی. ارب تشاد نز ن.

برای دریافت فایل PDF کامل این شماره کلیک کنید - پژوهش نامه ایرانی ...

تی. هعا. ی. آن بعوده اسعت. حتعی در میعان شععرای. ایرانعی هنعوز شعاهنامه. بعه ... ای که جوان و پویاست و جویای نام در جهان پر رمز و راز. ... سی بنگرند. ... صلح با سی ... ترین حکما و ادیبان جهان، از جمله کسانی اس ... How critical is the new rift in the PUK?