اصل مقاله 1.16 MB - فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات

موقع. یت. رسانه. ها. و روزنامه. نگاران را نسبت به. مقامات،. برا. ی. آشکارساز. ی. دق. یق. فعال. یت. های ... piktochart.com. هستند. نحوۀ ... در کشورهای عربی سرعت. داده و با. راه.

اصل مقاله 1.16 MB - فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات - الوثائق ذات الصلة

اصل مقاله 1.16 MB - فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات

موقع. یت. رسانه. ها. و روزنامه. نگاران را نسبت به. مقامات،. برا. ی. آشکارساز. ی. دق. یق. فعال. یت. های ... piktochart.com. هستند. نحوۀ ... در کشورهای عربی سرعت. داده و با. راه.

اصل مقاله 740.15 K - مطالعات فرهنگ - ارتباطات

زنان «قره باغ» نیز لباسی دارند که «چفکن» نام دارد و در قسمت سینه تنگ و همراه با. آستین های بلند است. دامن های آنان گشاد است و شلوارهای آنان ممکن است تنگ یا گشاد.

اصل مقاله 4.83 MB - مجله مطالعات ایرانی - دانشگاه شهید باهنر کرمان

499. ه. ، و به رغم انتخاب سلیمان بن چغری. بیگ به جای. وی، شورش برخی امیران به ... ناروتو. ي. نا. رد. مماوها. *. رتکد. ليواب تملا مفيطل. 9. هديکچ. هترررسجرب زا همانهاررش.

اصل مقاله 155.16 K - فصلنامه مطالعات راهبردی

ه شسي ار بوده اس . ج. تعادل منطقه. ای در پرتو توسعه پایدار. شسي اري. ،. اصنلي اسن كه توسنعه. بسي. در شسرشو آن شي. گاري شود تس متضمن ت هق ل ال. مدحهه. اي بسش .

اصل مقاله 715.71 K - فصلنامه مطالعات راهبردی

دهدد. در برداشدت. ی. کلدی. ،. عددالت. اجتماعی، اصطشحی است که به تحقا عدالت در اجتماع مربوط می. شدود. بده عبدارت دیگدر. ،. هرگاه در اجتماع. ، هر چیزی در جدای خدود قدرار ...

اصل مقاله 752.18 K - فصلنامه مطالعات جهان

عنوان ابوزاری بورای فشوار بور ايون كشوور،. بهره. گيری از سازمان. ها و نهادهای بين. المللي و منطقه. ای برای افزايش هزينه. های سياسي و اقتصادی چين و رقابوت بوا چوين ...

اصل مقاله 624.37 K - فصلنامه مطالعات حقوق عمومی

قانون اساسي دانست است. ... اي صادر شود وارد در صالحيت آن دانست و در مقابل سهاير ... 4577. مورخ. 14. /4/. 1600. راجع ب اقدام شوراي. وهالي كهار به قعريهف و. قعيين مفهوم ... مجم. ع قشخيص مصيحت نظام ك صهالحيت آن. را ههيچ. يهك از قهوا ندارنهد و يها نهادههايي كه.

اصل مقاله 646.25 K - فصلنامه مطالعات ادبیات تطبیقی

ع، اه٘ذ)ًؼشُ گبٍ(، سشع ٍ اهٌشاة)إ ؿت( ٍ ... اػز. ً٘وب. دس ؿؼش. » چـوِ. کَچو. « هوي سَك٘ف هشدم، ثِ كاَسر غ٘شهؼاشق٘ن ثاِ آًابى. گَؿضد هٖ. ًوبٗذ کِ اگش ٍاقغ ثٌ٘بًِ. سش ٍ ػبقالًِ.

اصل مقاله 504.34 K - فصلنامه مطالعات حقوق عمومی

20. از طارش. یش. گفته شباهت بسیا ی به مارۀ. 20. ر طرش مسئولیت رولت. ها را ر، هرگز نباید از خاطر برر ... المللای نتواناد ر شات. شخصیت حقوقی جداگانۀ اعضای خور نهان ...

اصل مقاله 910.74 K - فصلنامه مطالعات ادبیات تطبیقی

معادل: «كل طائر يطير مع شكله»(دامادی، ۱۳۷۹: ۳۲). کبوتر با کبوتر، باز با باز کند هر جنس باهم جنس پرواز ... يطير: فعل مضارع است از طار يطير طيرأ، پرواز کرد.

اصل مقاله 413.59 K - فصلنامه مطالعات شبه قاره - دانشگاه سیستان و ...

همبل. ) 4933. (. ، در. هتاب. " اساطیر مشرق زمین. " در این هتاب همبل جایگتاه و ستیر ... تجلیات انگاره. ای شکل انرژی. های بدن در هشتمکش بتا یکتدیگر. ) همبل ،. 4934.

اصل مقاله 1.97 MB - فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات

اغاغا. Int.Lib.Review. آموزشی کتابداری در دانشگاه پهلوی شیراز. بررسی تحقیقات کتاب شناسی در ایران: توصیف و تفسیر. دانشکده علوم کتابداری و اطلاع رسانی ...

اصل مقاله 289.93 K - فصلنامه مطالعات حقوق عمومی - دانشگاه تهران

در خصوص ادعاهای رژيم صهیونیستی هاي گف ک تا زمان تصويب کنوانسیون چهار ژنبو. 0000. اشاا نلامی تنها در صورت جنگ میان دو دول راهل تصور هوده اسب ط اگرچب هخبش.

اصل مقاله 428.07 K - فصلنامه مطالعات حقوق عمومی - دانشگاه تهران

اینجا نازل ترین مرحله عقلانیت یعنی «عقل عرفی، تجربی و ابزاری» مورد نظر ... ترانيم؟ حضرت فرمود: تا مادامی که در بین شما نماز به پا می دارند خیر، ولی آنگاه که در.

(Microsoft Word - مطالعات فرهنگ - ارتباطات

در یک سال گذشته اخبار جرائم خشن به شکل بی سابقه ای در کشور منتشر شد و. تأثیر های روانی شدیدی بر جامعه ما گذاشت. از این رو، این مقاله در پی آن است تا به این.

PDF 256.76 K - مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی

نجيب محفوظ (۱۹۱۱-۲۰۰۹) داستان نویس مصری برنده جایزه نوبل ۱۹۸۸م است. وی. توانست ... طه بدر؛ «رحلة في ثلاثية نجيب محفوظ» از نجيب سرور؛ «الرمزية في أدب نجيب.

PDF 732.73 K - مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی

ابراهیم این داستان را به «شهدي عطية شافعي»، مبارزی که در زندانهای عبدالناصر ... از میان زندانیان کمونیست داستان، شخصیت راوی، سعید و شهدی عطیه، برجسته تر از.

بسم الله الرحمن الرحيم - مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی

مصاحبة كلمة أخرى، وهذا التوقع يعني أن جزءا من معنى الكلمة الثانية أن تصاحب الكلمة. الأولى» (الدسوقي، ... (۱۹۹۹ م) للدكتور ابراهيم الدسوقي، تحدث الكاتب في هذه المقالة عن أنواع المصاحبات ... سورة البقرة نموذج» (۱۳۹۱ ش) للسيد حسين سيدي والهام أخلاقي.

ﺗﺠﺪﯾﺪﺣﯿﺎت ﮔﺮاﯾﻰ و ﻣﻌﻤﺎري ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان در ﺳﺎل ﻫﺎى ﭘﺲ از - مطالعات شهر ایرانی ...

ﺗﺠﺪﯾﺪﺣﯿﺎت ﮔﺮاﯾــﻰ در ﻣﻌﻤــﺎرى ﻣﻌﺎﺻــﺮ اﯾﺮان اﺳــﺖ. ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ. ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎى ﭘﯿﺶ روى اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: 1ـ آﯾﺎ ﻣﻰ ﺗﻮان ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎى ﺗﺠﺪﯾﺪﺣﯿﺎت ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ را ﯾﮑﻰ از ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎى. اﺻﻠﻰ در ﻣﻌﻤﺎري ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزى ...

اصل مقاله 616.94 K - دین و ارتباطات - دانشگاه امام صادق

Received: 2018/05/10 ... Keywords: Worldview, Sexual Matters, Chastity, Animation, Education, ... ﭘﺲ از ﻣﺸﺎﻫﺪه ﭼﻨﺪﺑﺎره ﻓﯿﻠﻢ، ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﺘﻮا ﺑـﺮ روي اﯾـﻦ اﻧﯿﻤﯿﺸـﻦ آﻏـﺎز ﺷـﺪ و. ﺗﻘﺮ.

دهه شصت - فصلنامه مطالعات راهبردی

هوم دهه. شصت در سبك زندگ. ي. بازنمایي. شده در. فيلم. هاي سينمایي پرفروش دهه نود ... رشد رقم آمار فروش این پنج فيلم در شکل شماره سه اشاره شده است. هزارپا. ،. 36.00. %.

ردی کُ چالش و ترکیه - فصلنامه مطالعات راهبردی

همو نن. هوا توسوط. دجلت ترکیه به شکست کشاندن شدا. از زمان سرکوب صیام ... حمایت از ایف دج حزب ج اعطای برخی امتیازا به نن ... ج بقیه به زبان ترکی صحبت می.

چڪیده - فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات

در مقابل رویکرد حذف گرایانه فلوریدی، رویکرد تکرثانگارانه پیشنهاد می شود. ڪلیدواژه ها. لوچیانو فلوریدی، علم کتابداری و اطالع رسانی، فلسفه اطالعات، معرفت ...

بسم الله الرحمن الرحیم - فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم - پلیس

اقتدارگرای فراگیر (توتالیتر) را در عصر حاضر ارایه می نماید که در نتیجه آن عرصه. زندگی اجتماعی ... در طول پادشاهی سلسله جوسون (از سال ۱۳۹۰ تا ۱۹۱۰)، نظام عدالت.

اتابک عالءالدين و اتابک اکاو ايگاه خوا م و الدين ... - مجله مطالعات ایرانی

اکاو ايگاه خوا م. اتابک عالءالدين و اتابک. قطم. الدين ميمد در کرمانِ گرشتم و حال. *. دکتر. مشید روستا. 9. چکیده. همزمرران بررا حاکمیررت. سررالجق. ة. کرمرران ). 385.

ﺑﺮ وﻗﻮع و رﺳﻮم آداب ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ، ﺳﻮي دﻳﻮار ﺳﻮءﻇﻦ آن ﻫ - فصلنامه مطالعات ...

ارزش، اﻋﺘﺒﺎر و ﺟﺎﻳﮕﺎه اﻋﻀﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ. ﺣﺴﺎب ﻣﻲ. آورﻧـﺪ . اﻳـﻦ ﻣﻌﻴﺎرﻫـﺎ از. آداب. و. رﺳﻮم ... ﺗﻮاﻧﺪ در ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻲ. ﻋﻔﺖ و ﺑﻲ. آﺑﺮو ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد، ﺣﺘـﻲ. اﮔﺮ. ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺮدﻫﺎي ﻏﺮﻳﺒﻪ زﻳﺎد ﺻﺤﺒﺖ ﻛﻨﺪ و ﻳﺎ ﺣﺘﻲ در ﻳﻚ ...

ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﻓﺴﺎﺩ ﺍﺯ ﻣﻨﻈﺮ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﮐﻨﻮﺍﻧﺴﻴﻮﻥ - فصلنامه علمی مطالعات بین ...

ﺑﻪ ﮐﻨﻮﺍﻧﺴﻴﻮﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺮﻳﺪﺍ ﻭ ﺍﺻﻼﺡ ﺑﺮﺧﯽ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺩﺍﺧﻠﯽ، ﮔﺎﻣﯽ ﻣﻬﻢ ﺩﺭ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﻓﺴﺎﺩ. ﺩﺭﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ ﻭ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ. : ﻓﺴﺎﺩ ، ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ، ﺟﺮﻡ ، ﺟﺮﺍﻳﻢ ﻣﺎﻟﯽ ، ﺍﺧﺘﻼﺱ. ﮐﻠﻴﺪﻭﺍﮊﻩ ﻫﺎ٣.

مفهوم عشق از ديدگاه موالنا و يونس امره - فصلنامه مطالعات ادبیات تطبیقی

مطالعات ادبیات تطبیقی، سال هشتم، شماره ۲۹، بهار ۱۳۹۳، صص ۱۰۷. * *. مفهوم عشق از دیدگاه مولانا و یونس امره. تاریخ دریافت: ۹۲. /. ۲. /. ۲۳. حسین آریان. تاریخ پذیرش: ۹۲.

ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻘﺪ ﺻﻠﺢ ﺣﻴﻠﻪ و ﺗﻘﻠﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن از - فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی

ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ درﺻﺪدﻧﺪ ﺗﺎ از راﻫﻲ ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ، از اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ و. اﺣﻜﺎم ﺑﮕﺮﻳﺰﻧﺪ و ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل، ﻋﻤﻞ. آﻧﻬﺎ ... آﻧﻬﺎ. ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺷﻮد . در اداﻣﻪ،. ادﻟﺔ. اﺛﺒﺎت ﻫﺮﻳﻚ از دو ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ ﻋﻘﺪ ﺻﻠﺢ. (. ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ ﻣﻮﺿﻮع و اﺳﺘﻘﻼل آن. ) ﺑﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ.

در ﮔﺬر ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻌﺮ ﺷﯿﻌﯽ ﻓﺎرﺳﯽ و ﻋﺮﺑﯽ - فصلنامه مطالعات ادبی متون اسلامی

در اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﻪ واﺳﻄﮥ ﺣﻤﺎﯾﺘﻬﺎي آل ﺑﻮﯾﻪ ﺗﺸﯿ ﻊ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ آﻧﺎن رواج ﯾﺎﻓﺖ ... ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﯽ و ﺗﺎزي در درﺑﺎر آل ﺑﻮﯾـﻪ رواج داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ . (. ﺑـﺮاون، ... درﻓﺶ اﻓﺘﺎد ﻋﺒﺎس ﺟﻮﺗﻦ را ﻓﻠﮏ داد اي ﻓﻠﮏ داد.

اصل مقاله 792.42 K - نشریه انجمن زمین شناسی مهندسی ایران

ﻧﻔﻮذﭘﺬﯾﺮي ﺗﻮده ﺳﻨﮓ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎي ﻓﺸﺎر آب( ... ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎي ﻓﺸﺎر آب. (. WPT. و) ... Permeability tests for rock mass a proposal for a new expression for the.

اصل مقاله 699.66 K - دوفصلنامه مطالعات جمعیتی

مارکس پیرامون تطور و توسعه جوامع، از دیگر مبانی کلاسیک این مکتب هستند. ... گرایش مذهبی ضعیف و ۱۹. /. ۱ درصد از گرایش مذهبی قوی ای برخوردار بوده اند. ميديا ...

اصل مقاله 306.66 K - مطالعات فقه و حقوق اسلامی

جنایت خود نیز مانند جنایت اوّلیه مستحقّ قصاص است یا این ... جنایت از نوع ضمان مالی است و از آنجا که استحقاق قصاص و یا دیه )ضمان مالی( ... خدا پرستی، فرج اهلل ).

اصل مقاله 1.18 MB - مطالعات رفتار سازمانی

ﺗﺤﻠﯿﻞ داده. ﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﻧﺮم. اﻓﺰاري. SPSS16. ﻧﺸﺎن. داد ﮐﻪ. 25. درﺻﺪ ﻣﺤﻘﻘﺎن داراي ﺗﯿﭗ ﺷﺨﺼ. ﯽﺘﯿ. ISTJ ... درﺻﺪ و ﺗﯿﭗ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ. INTJ. ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﯽ. 13. درﺻﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﮐﻤﺘـﺮﯾﻦ ﻣﯿـﺰان ﻓﺮواﻧـﯽ ﺗﯿـﭗ.

اصل مقاله 479.14 K - فصلنامه رأی

دوم. وقایع پرونده. در پرونده مربوط به رأی بلانکو، قضیه از این قرار است که کودکی توسط یک ... لازم به ذکر است هنگامی که رأي بلانكو تأكید می نماید «قواعد معتبر موجود.

اصل مقاله 3.73 MB - مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)

ترجمه و تلغيم: دكتر عجان الحسين ابراهیمی. عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی. چکیده. تبلیغات کم هزینه ترین شیوه برای ارتباط با خریداران خارجی و ایجاد ...