٩٩ ﮔﺎم ردی آ زش ز ن אر - Shahmama

ﻣوازﯾن ﻋﻟﻣﯽ و ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﺗون ﻣﻌﺗﺑر ﻣﺳﻟﮑﯽ و ﺗوﺳط اﺷﺧﺎص ﻣﺳﻟﮑﯽ ﺗﮭﯾﮫ و ﺗوام ﺑﺎ ﮐﺗﺎب. درﺳﯽ اراﯾﮫ ﮔردد ... در شروع کلمه. دانستن. : ﺗوﺑﮫ، ﺗراب، ﺗﺎر، ﺗﺎزﯾﺎﻧﮫ، ﺗﯾز. خواندن ... داده از آن ﺟﻣﻟﮫ ﺑﺳﺎزﯾد . ﻣﺛﺎل. : اﻟﻣﺎس. ، ﯾﺎﻗوت، اﺳت، از ، درﺧﺷﺎن. ﺗر. اﻟﻣﺎس از ﯾﺎﻗوت درﺧﺷﺎن. ﺗر اﺳت . ﭘدر، ﻣﺎدر، و، ﻧﯾﮏ، ﻓﺧر، ﻓرزﻧد، اﺳت ...

٩٩ ﮔﺎم ردی آ زش ز ن אر - Shahmama - الوثائق ذات الصلة

٩٩ ﮔﺎم ردی آ زش ز ن אر - Shahmama

ﻣوازﯾن ﻋﻟﻣﯽ و ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﺗون ﻣﻌﺗﺑر ﻣﺳﻟﮑﯽ و ﺗوﺳط اﺷﺧﺎص ﻣﺳﻟﮑﯽ ﺗﮭﯾﮫ و ﺗوام ﺑﺎ ﮐﺗﺎب. درﺳﯽ اراﯾﮫ ﮔردد ... در شروع کلمه. دانستن. : ﺗوﺑﮫ، ﺗراب، ﺗﺎر، ﺗﺎزﯾﺎﻧﮫ، ﺗﯾز. خواندن ... داده از آن ﺟﻣﻟﮫ ﺑﺳﺎزﯾد . ﻣﺛﺎل. : اﻟﻣﺎس. ، ﯾﺎﻗوت، اﺳت، از ، درﺧﺷﺎن. ﺗر. اﻟﻣﺎس از ﯾﺎﻗوت درﺧﺷﺎن. ﺗر اﺳت . ﭘدر، ﻣﺎدر، و، ﻧﯾﮏ، ﻓﺧر، ﻓرزﻧد، اﺳت ...